top of page

Privacyverklaring

Stichting DKS evenementen respecteert de privacy van onze (potentiële) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken. Stichting DKS evenementen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting DKS evenementen neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

Stichting DKS evenementen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze oelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

  • De verwerking van jouw persoonsgegevens zich beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de oeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw ersoonsgegevens, voor zover deze toestemming niet besloten ligt in een met jou gesloten overeenkomst, f er sprake is van een gerechtvaardigd belang of een wettelijke plicht;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouwpersoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de oeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wijzen en deze respecteren.

 

Contactgegevens Stichting DKS evenementen

Website:                         https://www.tstuntfestijn.nl

E-mail:                           info@dksevenementen.nl

Adres:                            Westeinde 12, 9466 PH Gasteren

KvK:                               75135132

 

Op basis van welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken

Stichting DKS evenementen verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van (één of meer van) de volgende grondslagen:
- de uitvoering van een overeenkomst;
- jouw uitdrukkelijke toestemming;

- een gerechtvaardigd belang;
- het voldoen aan een wettelijke plicht.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

DKS evenementen verwerkt persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doelen:
- het afhandelen van betalingen;
- het verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotionele informatie;
- het kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; - het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;

- het bieden van de mogelijkheid om een (persoonlijk) account aan te kunnen maken;
- het leveren van diensten en/of producten;
- voor het afhandelen van jouw sollicitatie; - voor de analyse van het gedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de omstandigheden, verwerken

- voor- en achternaam - geslacht
- geboortedatum
- geboorteplaats

- adresgegevens
- (mobiele) telefoonnummer
- e-mailadres
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bv. door een account op deze website(s) aan te maken, in correspondentie en telefonisch)
- locatiegegevens
- gegevens over jouw activiteiten op onze website(s) en app(s)
- internetbrowser en apparaat type
- bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting DKS evenementen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- burgerservicenummer (in het geval van een dienstbetrekking t.b.v. de salarisadministratie)
- etniciteit, ras, geloofsovertuiging en gezondheid (voor zover dit valt op te maken uit de portretten die wij verwerken)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting DKS evenementen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verwerkt, in acht genomen de wettelijke (bewaar)termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting DKS evenementen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting DKS evenementen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. DKS evenementen geeft geen persoonsgegevens door aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij wij op voorhand met die partijen adequate afspraken hebben gemaakt, met als doel jouw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DKS evenementen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DKS evenementen gebruikt cookies vanuit een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting DKS evenementen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dksevenementen.nl. Dit geldt ook voor het geval je vragen hebt.

Onze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 mei 2021. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy-beleid te wijzigen, zonder dat we je daarover informeren. Het is daarom verstandig om met een zekere regelmaat onze privacyverklaring te raadplegen.

bottom of page