top of page
Algemene Voorwaarden

1  Algemeen - toepasselijkheid 

 1.1 Deze algemene voorwaarden, reglementen en huisregels voor bezoekers van evenementen van Stichting DKSevenementen (hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting DKSevenementen en degene die een toegangsbewijs van een door Stichting DKSevenementen georganiseerd evenement bestelt, koopt en een evenement bezoekt. De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op de werkzaamheden van alle aan Stichting DKSevenementen gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen en alle overige natuurlijke- en rechtspersonen, hulppersonen en werknemers ingeschakeld door Stichting DKSevenementen en de hier bedoelde aan Stichting DKSevenementen gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen, hulppersonen en werknemers kunnen zich op de volle werking van deze algemene voorwaarden beroepen. 

 1.2 Onder een evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een (muziek)uitvoering of manifestatie in de ruimste zin van het woord gedurende één of meerdere dagen, georganiseerd door Stichting DKSevenementen of een derde partij die Stichting DKSevenementen heeft ingeschakeld voor de organisatie en uitvoering daarvan en de ticketverkoop. 

 Stichting DKSevenementen

Vestigings- en bezoekadres: Westeinde 12, 9466PH, Gasteren, KVK 75135132

1.3 Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan degene die een toegangsbewijs bestelt ter beschikking gesteld en op zodanige wijze ter hand gesteld dat deze op eenvoudige wijze kennis van de inhoud daarvan kan nemen. Op de websites van ‘T StuntFestijn waarop tickets voor diverse door haar georganiseerde evenementen worden aangeboden, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten kennis kunnen worden genomen van de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden en zal deze op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager of deze kunnen worden uitgeprint. Eerst nadat degene die een toegangsbewijs wenst te bestellen/kopen uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Stichting DKSevenementen heeft ingestemd door dit op de websites van het ‘T StuntFestijn expliciet aan te geven, kan tot daadwerkelijke aankoop van toegangsbewijzen worden overgegaan. 

 1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die een evenement van Stichting DKSevenementen bezoeken en hiertoe direct of indirect door bestelling van Stichting DKSevenementen verkochte toegangsbewijzen betrokken zijn. Door de expliciete acceptatie van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn deze voorwaarden onverkort op de uitvoering van de overeenkomst met Stichting DKSevenementen van toepassing, ook zonder dat de betrokken bezoeker direct een overeenkomst met Stichting DKSevenementen heeft gesloten en worden deze algemene voorwaarden beschouwd als ook te zijn verstrekt aan die bij de levering van de door Stichting DKSevenementen verkochte toegangsbewijzen en de door Stichting DKSevenementen georganiseerde evenementen betrokken bezoekers. 

1.5 De directe betrokkene bij de levering van de door Stichting DKSevenementen verkochte toegangsbewijzen verklaart bevoegd te zijn om de indirect betrokken bezoeker aan de overeenkomst te binden en is gehouden en verbindt zich tot het onverwijld in kennis stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden aan de overige bij de overeenkomst betrokken bezoekers en vrijwaart Stichting DKSevenementen voor aansprakelijkheid en de gevolgen wanneer dit om welke reden ook wordt nagelaten. 

 2  Toegangsbewijzen, totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Er komt een overeenkomst tot stand met Stichting DKSevenementen zodra degene die een toegangsbewijs wenst te bestellen en kopen op de bestel-knop op de betreffende website klikt. Degene is dan verplicht tot betaling (via I-deal) van de bestelde tickets en Stichting DKSevenementen is na ontvangst van de betaling verplicht tot toezending van de tickets. 

2.2 De betaalde tickets worden binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd per e-mail. 

2.3 Een ticket bestaat uit een door of vanwege Stichting DKSevenementen verstrekt document of een e-mail met barcode. De barcode is uniek. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Een toegangsbewijs geeft alleen toegang tot publieksvrije ruimtes op het festivalterrein, daarom niet tot sponsor- of vip-ruimtes, backstage-ruimtes e.d.

 2.4 Indien niet binnen 10 minuten na de bestelling deze wordt voltooid, krijgt hij/zij de mogelijkheid de betaling alsnog binnen 1 uur te voltooien. Hiervoor ontvangt hij een e-mail met herinnering en een link naar de betalingssite. Wordt de betaling niet alsnog voltooid binnen 1 uur, is sprake van niet-nakoming van de overeenkomst en zal de overeenkomst dan zonder nadere aankondiging en ingebrekestelling worden ontbonden door Stichting DKSevenementen

 2.5 Voor betalingen vanuit het buitenland bedraagt de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn 120 uur i.p.v. 1 uur.  

2.6 Het risico van verlies of beschadiging van de tickets ligt bij degene die een toegangsbewijs heeft gekocht. Niet geldige tickets mogen door Stichting DKSevenementen worden geweigerd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag. 

2.7 De ontvangen tickets mogen niet worden verveelvoudigd of worden doorverkocht of overgedragen aan derden. Indien in strijd met deze bepalingen wordt gehandeld, is hij/zij een direct opeisbare boete verschuldigd aan Stichting DKSevenementen ter hoogte van € 5.000. Voorts zal hem/haar de toegang tot het evenement worden ontzegd door de organisator van het evenement en worden de betreffende tickets ongeldig gemaakt, dan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie. 

 2.8 Indien tickets verveelvoudigd zijn op welke wijze dan ook en er meerdere tickets met dezelfde barcode worden aangeboden bij de toegangscontrole tot een evenement, dan heeft Stichting DKSevenementen of de organisator van het evenement het recht te bepalen dat degene die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement de rechthebbende op toegang daarvoor is. 

2.9 Stichting DKSevenementen heeft het recht de ticket(s) ongeldig te maken of de toegang tot het evenement te (laten) ontzeggen (door de organisator van het evenement) indien en zodra een of meer van de in deze algemene voorwaarden, reglementen en huisregels genoemde bepalingen worden overtreden,dan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie. 

3 Huisregels ‘T StuntFestijn

Actuele huisregels festival worden gepubliceerd op de website www.tstuntfestijn.nl

4 Overmacht, opschorting, verplaatste of geannuleerde evenementen 

4.1 Stichting DKSevenementen en/of de organisator van het evenement behouden zich het recht voor om het evenement voordat deze is begonnen uit te stellen, te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie of geheel te annuleren in geval (een deel van) een evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals deze naar verkeersopvatting geldt in de ruimste zin van het woord. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld: verhindering wegens tekortschieten of ziekte van artiesten en leveranciers, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, storm, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/terreurdaden of –dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van de door Stichting DKSevenementen georganiseerde evenementen, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) een evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van Stichting DKSevenementen en/of de organisator van het evenement doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden hen niet zijn toe te rekenen. In geval van dergelijke omstandigheden zal Stichting DKSevenementen zich inspannen om degene die een toegangsbewijs heeft gekocht daarvan zo spoedig mogelijk via de website en/of per e‐mail in kennis te stellen dan wel bezoekers op andere wijze daarover te informeren indien het evenement al is begonnen.  

4.2 Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheden daartoe noodzakelijkerwijs aanleiding geven en een evenement of een deel daarvan wordt verplaatst naar een andere datum en/of locatie, blijven de al aangekochte tickets geldig voor de nieuwe datum en/of locatie. In geval van annulering van (een deel van) een evenement bestaat, dat ter beoordeling van Stichting DKSevenementen, recht op een vervangend ticket voor een na de annulering te organiseren vervangend evenement of op teruggave van de betaling binnen twaalf weken nadat mededeling is gedaan van de annulering. In beide gevallen is Stichting DKSevenementen, niet tot vergoeding van verdere schade gehouden. Boekingskosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Toegang tot verplaatste evenementen zal alleen plaatsvinden indien een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs kan worden overlegd. 

4.3 Stichting DKSevenementen en/of de organisator van het evenement behouden zich voorts het recht voor om de uitvoering van (een deel van) het evenement, nadat deze is begonnen, op te schorten in geval van en gedurende de periode dat een overmachtssituatie als bedoeld in deze bepaling zich voordoet zonder enige verplichting tot schadevergoeding dan wel gedeeltelijke restitutie van de betreffende tickets over de opschortingsduur. 

 4.4 Ex artikel 6:230 onder O en P van het Burgerlijk Wetboek heeft degene die een toegangsbewijs heeft gekocht geen recht op herroeping of recht om de al gesloten overeenkomst te ontbinden. 

 5 Aansprakelijkheid 

5.1 Indien in rechte vast komt te staan dat Stichting DKSevenementen aansprakelijk mocht zijn voor schade die verband houdt met de overeenkomst met Stichting DKSevenementen of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, te allen tijde beperkt tot wat in deze bepaling is bepaald. 

5.2 Het bezoeken van de evenementen van Stichting DKSevenementen of haar organisatie geschiedt voor eigen rekening en risico. Stichting DKSevenementen is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de programmering van de evenementen, de aangegeven aanvangstijden, het aangegeven tijdschema, het verlies of beschadiging van een toegangsbewijs en welke vorm en mate van schade of verlies dan ook die hieruit voortvloeit. Hieronder vallen ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze online‐service op de websites van ’T StuntFestijn.

5.3 Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van gehoor beschermende materialen. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan het gehoor of andere lichamelijke stoornissen. 

 5.4 Stichting DKSevenementen is slechts aansprakelijk voor de schade die de bezoeker lijdt voor zover de wet haar daartoe verplicht en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Stichting DKSevenementen toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking directe schade waartegen Stichting DKSevenementen is verzekerd en die door de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval wordt vergoed, dat behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van (de organisatie van) Stichting DKSevenementen Aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade, schade als gevolg van letsel aan personen of schade aan zaken of eigendommen van de bezoeker, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn uitgesloten. 

5.5 Ingeval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Stichting DKSevenementen – om welke reden dan ook – niet tot vergoeding overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, is beperkt tot de netto-waarde van de factuur/kosten van de toegangsbewijzen waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt. 

5.6 De beperking van de aansprakelijkheid van Stichting DKSevenementen zoals vermeld in deze algemene voorwaarden worden beschouwd als ook te zijn verstrekt aan derden die betrokken zijn bij de levering van de door Stichting DKSevenementen verkochte toegangsbewijzen. 

5.7 De directe betrokkene bij de levering van de door Stichting DKSevenementen verkochte toegangsbewijzen vrijwaart Stichting DKSevenementen en stelt haar schadeloos tegen vorderingen of gerechtelijke procedures aangespannen door namens hem/haar eventueel bestelde kaarten voor medebezoekers voortkomend uit alle aanspraken ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van die medebezoekers die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst met Stichting DKSevenementen. 

 6 Slotbepalingen 

6.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

6.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting DKSevenementen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in der minne te regelen. Klachten met betrekking tot ticketverkoop kunnen per e-mail gemeld worden via: dksevenementen@gmail.com of via het contactformulier op www.tstuntfestijn.nl.

6.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Drenthe. 

 

Gasteren, mei 2021
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

bottom of page